Facebook
ЦСОП Петко Рачов Славейков
Център за специална образователна подкрепа в град Харманли

Документи

Прикачени документи

Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на насилие и тормоз.pdf
ВП за осигуряване на пожарна безопасност.pdf
Годишен план на ЦСОП.pdf
Единни правила и процедури за тормоз.pdf
Етичен кодекс.pdf
Механизъм за делегирани правомощия и отговорности.pdf
Механизъм за противодействие между учениците.pdf
План за действие при пожар.pdf
План за действия при бедствия,аварии и катарстрофи.pdf
План за евакуация.pdf
План за квалификация на педагогически специалисти.pdf
План за контролната дейност на директора.pdf
План За работа на комисията по БДП.pdf
План за работа на координационния съвет.pdf
План за сигурност.pdf
План програма за осъществяване на взаймоднействие между служители и родители.pdf
Правилник за ВТР.pdf
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитания и труд.pdf
Правилник за пропусквателния режим в ЦСОП.pdf
Правилник за устройството и дейността.pdf