Facebook
ЦСОП Петко Рачов Славейков
Център за специална образователна подкрепа в град Харманли

Мисия и визия

МИСИЯ: 

Центърът за специална образователна подкрепа извършва: 

 1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на РЦПППО е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в ЦСОП;
 2. Педагогическа и психологическа подкрепа;
 3. Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците със СОП;
 4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия. 

ЦСОП „ П.Р.Славейков “, гр. Харманли извършва и дейност на ученическо общежитие. За осъществяване на диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа в центъра  работи координиращ екип. 

Координиращият екип осъществява следните функции: 

1. Извършва оценка на функционирането на детето/ ученика за определяне на:

 • интелектуалното развитие;
 • комуникативните умения;
 • моторно-двигателни умения;
 • потенциалните възможности и умения за самостоятелен и независим живот.

На децата и учениците със СОП, които се обучават в ЦСОП, се осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:

 • оптимално развитие на силните страни и способностите;
 • коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;
 • постигане на очакваните резултати от обучението;
 • стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация.

ВИЗИЯ: 

Утвърждаването на ЦСОП “ П.Р.Славейков “, гр. Харманли като център в процеса на приобщаващото образование, е с цел подпомагане и интегриране на учениците с интелектуални затруднения и множество увреждания, както и успешната им социализация като равноправни граждани. 

Обособяването на екип от специални педагози, психолози, логопеди, арт терапевти, кинезитерапевти, социален педагог, има за цел да подпомага, коригира и формира умения, знания и професионална подготовка у учениците със СОП. 

ЦЕЛИ: 

 1. Популяризиране и утвърждаване престижа на ЦСОП;
 2. Повишаване качеството на предлаганите образователни и терапевтични програми;
 3. Образователна и терапевтична подкрепа на деца и ученици със СОП.

 

ПРИОРИТЕТИ:

 

1. Подготовка, обучение и социализация на децата и учениците с интелектуални затруднения и множество увреждания;

2. Подобряване на квалификационната и терапевтична работа;

3. По-добра комуникация между институциите, обществените организации, отворени за проблемите на децата със СОП;

4. Привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейностите и подобряване на материално-техническата база;

5. Съвременен поглед към професионалното образование.