Facebook
ЦСОП Петко Рачов Славейков
Център за специална образователна подкрепа в град Харманли

За нас

 В ЦСОП гр. Харманли се осъществява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП чрез  образователна подкрепа от учители -специални педагози, психолози, логопеди, арттерапевти, социален педагог, рехабилитатор/кинезитерапевт 

ЦСОП предлага:

 • Психо-социална рехабилитация с психолог
 • Рехабилитация на комуникативните нарушения с логопед
 • Физическа рехабилитация и кинезитерапия
 • Лечебна физкултура
 • Сензорно базирани дейности/ сензорна стимулация
 • Арттерапия
 • Социално-педагогическа интеграция със социален педагог
 • Занимания по интереси

В ЦСОП гр.Харманли обучението е целодневно в изнесени паралелки, учениците се обучават по индивидуален учебен план от учители - специални педагози. 

Терапевтите извършват допълнителна  подкрепа чрез  индивидуална или групова терапия на детето/ ученика в зависимост от  потребностите и дефицитите му. 

ЦСОП разполага със следните кабинети:

 • Арттерапия
 • Кинезитерапия
 • Лечебна физкултура и рехабилитация
 • Логопедичен кабинет
 • Психологичен кабинет
 • Социален кабинет
 • Сензорна зала
 • Интерактивен кабинет
 • Игротека
 • Библиотека на играчките

След 7. клас предоставяме професионално обучение по част от професия на специалностите: 

 1. “Работник в заведенията за хранене и развлечения "