Facebook

ЦСОП Петко Рачов Славейков

Център за специална образователна подкрепа в град Харманли

В ЦСОП гр. Харманли се осъществява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП чрез образователна подкрепа от учители.

ЦСОП предлага:

  • Психо-социална рехабилитация с психолог
  • Рехабилитация на комуникативните нарушения с логопед
  • Физическа рехабилитация и кинезитерапия
  • Лечебна физкултура
  • Сензорно базирани дейности/ сензорна стимулация
  • Арттерапия
  • Социално-педагогическа интеграция със социален педагог
  • Занимания по интереси
Актуални новини